Faculty

Staff Current Position : Home > Faculty > Staff

Staff

Browse Times:6311Date:2015/10/20

 

 

Campus

Office

Staff

Room Number

Telephone

Qing Shuihe Campus

 

General Office of SCSE

Wang Jianxin

Main Building B1-502

028-61831656

Wu Xin

028-61831655

Tanlent Development and Service of SCSE

Li Qing

028-61831670

Ye Lu

028-61831670

International Cooperation & Exchange Office

Hu Ping

028-61831165

R&D Office of SCSE

Liu Pengfei

Main Building B1-507

028-61831677

Zhou Lin

Graduate Administration Office of SCSE

Xie Lijun

Main Building B1-513-2

028-61831209

Du Yang

028-61831208

Wu Ying

028-61831208

Teaching Affairs Office of SCSE

Ye Xin

Main Building B1-513-1

028-61831482

Hu Yanping

028-61831481

Xi Yuan

028-61831481

Mail Room

Liu Guojie

Main Building B1-401

028-61831206

Student Affairs Office

Jia Longfei

Main Building B1-411

028-61830060

Song Yuanfeng

Ye Dan

Jia Qi

Pang Jinyan

Su Yanfang

Main Building B1-412

028-61830233

Liu Yunzhuo

028-61830233

Li Mingjin

028-61830233

Guo Pei

028-61830233

Shi Wenbin

028-61830233

Han Mengjie

Main Building B1-415

028-61830511

Zeng Rui

Ou Ruijie

 Students' Innovation & Entrepreneurship Center

Zhan Wenhan

Sha He Campus

Non-full-time Education Office of SCSE

Luo Rui

Electronic Communications Building 610

83202679

Wu Chao

Xiong Ying

Chen Shoujing

Tang Mei

Qing Shuihe Campus

Dept. Computer software and theory

Chen Wenyu

Main Building B1-509

61831132

Dept. Computer Engineering and Application

Han Hong

Main Building B1-509

61831131

Dept. Information Security

Li Hongwei

 

 

Professor Committee

Zhang Xiaosong

Main Building B1-207

 

Li Jianping

Main Building B1-301

 

Xu Chunxiang

Main Building B1-610

 

Teacher Representative Committee

Hao Yujie

Main Building B1-509

61831134

Teaching Guidance Committee

Liao Jianming

Main Building B1-302

 

Technology Steering Committee

Xu Zenglin

Main Building B1-403

 

Retired Teacher Association

Sun Shixin

 

83201864

Youth Teacher Association

Zhou Tao

 

 

Labour Union

Wang Jianxin

Main Building B1-502

61831656

Tian Ling